Engelska för yngre åldrar

Engelska för yngre åldrarDen här boken handlar om att att inspirera lärare i de tidigare åren till mer motiverande och lustfylld engelskundervisning.

Jag är redaktör för boken tillsammans med Gun Lundberg från Umeå Universitet och har skrivit två av kapitlen (introduktion och om IKT i undervisningen). Gun har skrivit tre kapitel (forskning om tidig engelskundervisning, språkportfolio och lärares eget utvecklingsarbete) och övriga författare är Maria Allström (Uppsala universitet, om internationalisering och om användningen av drama i engelskunder-visningen), Sheila Feldmanis (Linnéuniversitetet, om barnlitteratur i engelskundervisningen) och Emil Tyberg (Linnéuniversitetet, om tematisk undervisning och ämnesintegrering).

Från Studentlitteraturs hemsida: 

Även om barn och ungdomar har obegränsad tillgång till engelska via alla slags medier, är ändå engelsk-undervis-ningen i skolan den överlägset viktigaste faktorn för lärande och språkutveckling. Därför är engelskämnet beroende av lärare som behärskar en kommunikativ och funktionell engelska och som har en rik, metodisk verktygslåda att ta till. En sådan metodik tar vara på de yngre elevernas lust att lära genom drama, litteraturläsning, skapande och språkliga aktiviteter på internet och mycket annat.

Denna bok är ett inspirerande språkdidaktiskt och metodiskt verktyg för lärare i engelska i de tidigare skolåren (särskilt år 3–6). Författarna beskriver bland annat hur aktuell forskning om Early Language Learning kommer till uttryck i engelskklassrummet och visar genom en mängd metodiska exempel från verksamma lärares utvecklings-projekt hur arbetet med eleverna kan stimulera till lustfyllt lärande och språkligt självförtroende.

Engelska för yngre åldrar vänder sig till blivande och verksamma lärare i grundskolans tidigare år och lämpar sig väl som didaktisk litteratur i grundutbildning, kompetens-utvecklingskurser och lokal lärarlagsutveckling.